ساختمان اداری بانک کارآفرین شعبۀ خیابان فرشته

مساحت:

متریال:

کارفرما:

سال ساخت:

آدرس:

2100 مترمربع
ورق آلومینیومی، کرتین وال
شرکت پی چین
1402
تهران، خیابان فرشته