شیرینی الهیه

مساحت:

متریال:

کارفرما:

سال ساخت:

آدرس:

700 مترمربع
پانچ متال
مهندس جهانگیری
1393
تهران، بلوار دادمان