بلوک A برج های مسکونی راسپینا

مساحت:

متریال:

کارفرما:

سال ساخت:

آدرس:

5500 مترمربع
اجرای بخش ورق کامپوزیت و سنگ خشک
شرکت مهندسی تربت پاک
1400
تهران، اتوبان بابایی