ساختمان تجاری اداری فارسی

مساحت:

متریال:

کارفرما:

سال ساخت:

آدرس:

150 مترمربع
اجرای نمای کرتین وال بخش تجاری
آقای مهندس ذوالفقاری
1400
تهران، خیابان دولت