ساختمان مسکونی پاسداران انزلی

مساحت:

متریال:

کارفرما:

سال ساخت:

آدرس:

1900 مترمریع
بتن اکسپوز، سمنت برد، لوور آلومینیومی
شرکت دهکده ساحلی
در حال اجرا
خیابان پاسداران انزلی