ساختمان اداری پاسداران انزلی

مساحت:

متریال:

کارفرما:

سال ساخت:

آدرس:

1000مترمربع
سرامیک، کرتین وال، ورق سالید آلومینیومی
مهندس فرزانگان
در حال اجرا
خیابان پاسداران بندر انزلی