ساختمان اداری و تجاری مطهری

مساحت:

متریال:

کارفرما:

سال ساخت:

آدرس:

1850 مترمربع
سرامیک پرسلان، ترموود، کرتین وال
مهندس بناها
1397
تهارن، خیابان مطهری