ساختمان اداری آذین

مساحت:

متریال:

کارفرما:

سال ساخت:

آدرس:

3500 مترمربع
سنگ خشک، پنل GFRC ، ورق فولادی، کرتینوال
آقای مهندس حیدری، آقای مهندس کاظمی
در حال اجرا
واقع در بلوار کوهستان