ساختمان اداری اندرزگو

مساحت:

متریال:

کارفرما:

سال ساخت:

آدرس:

6000 مترمربع
کرتین وال، سرامیک، ورق فلاشینگ، هندریل
آقای ابراهیمی
در حال اجرا
تهران، بلوار اندرزگو