ساختمان تجاری اندرزگو

مساحت:

متریال:

کارفرما:

سال ساخت:

آدرس:

63 مترمربع
کرتین وال، پنجره ترمال بریک، پانچ متال
آقای مهندس مهدی نژاد
1399
تهران، اندرزگو