ساختمان اداری تجاری هویزه

مساحت:

متریال:

کارفرما:

سال ساخت:

آدرس:

1500 مترمربع
مشاوره و نظارت بر اجرای نمای خشک ساختمان
آقای مهندس آذرپور
در حال اجرا
تهران، سهروردی