ساختمان داروخانه سیمون بولیوار

مساحت:

متریال:

کارفرما:

سال ساخت:

آدرس:

300 مترمربع
ورق مرکب کامپوزیت
مهندس حصارکی
1395
واقع در بلوار سیمون بولیوار