سیستم Invisible یا غیرنمایان

سیستم Invisible یا غیرنمایان

مطالعه این مطلب حدود 1 دقیقه زمان خواهد برد.

از دیگر روش های نصب خشک سرامیک، روش invisible می باشد. نام غیر نمایان به این دلیل انتخاب شده که قطعات و اکسسوری های نصب سرامیک پس از اتمام کار قابل رویت نخواهد بود. این امر بنا به سیستم مورد نظر طراح می تواند از طریق ایجاد شیار در لبه های سرامیک یا ایجاد حفره داخل سرامیک محقق شود.

نحوه اجرای سیستم Invisible یا غیرنمایان

روش های شیار s، شیار v، از متداول ترین روش ها و روش kail از جمله به روزترین روش های نصب غیر نمایان سرامیک می باشند.